Menu Sluiten

ANBI Gemeente

Logo met ANBI logo.jpg

Onze kerkelijke gemeente wordt erkend als een algemeen nut beogende instelling. Onderstaand tref je in het kader van de ANBI-transparantie de gegevens.

Deze gegevens bestaan uit algemene bereikbaarheidsgegevens, samenstelling bestuur, doelstelling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen en een verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Algemene gegevens (A)

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek
Telefoonnummer: 084-0039460
RSIN/Fiscaal nummer: 824140278
Website adres: pknkwb.nl
E-mail: secretaris-krm@pknkwb.nl
Adres: Veluweweg 84
Postcode: 3774 BN
Plaats: Kootwijkerbroek
Postadres: Veluweweg 84
Postcode: 3774 BN
Plaats: Kootwijkerbroek
KVK-nummer: 76428788

Over ons

De Hervormde Gemeente te Kootwijk / Kootwijkerbroek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Kootwijk / Kootwijkerbroek.

Samenstelling bestuur (B)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie (C)

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan en plaatselijke regeling (D)

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op onze website vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Klik hier om het beleidsplan in te zien.

Klik hier om onze plaatselijke regeling te downloaden aangaande de Algemene Kerkenraad.

Klik hier om onze plaatselijke regeling te downloaden aangaande wijkgemeente 1.

Beloningsbeleid (E)

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten (F)

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen (G)

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (H)

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Via onderstaande afbeelding leggen we van onze geldstromen verantwoording af om te voldoen aan onze ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

ANBI_Kerkrentmeesters_2022_definitief.jpg

Bekijk (of download) hier de verantwoording in pdf formaat

Toelichting jaarrekening 2022

In 2022 hebben we €39.818 meer binnen gekregen dan begroot. Er kwam meer geld binnen (€75.821) vooral door ontvangen giften (€58.000) en hogere vrijwillige bijdragen (€11.000) (zelfs €77.000 meer dan in 2021!)

Helaas tegen de kosten ook, (€45.205) mede doordat we in ds. P. Vroegindeweij een tweede predikant gevonden hebben. Daarvoor moest de pastorie aan de Rehobothstraat 4 verbouwd worden om een ontvangst- en studeerkamer te realiseren en waren er verhuiskosten. Ook waren er advieskosten voor de verwarming en ventilatie van de kerken en kosten van de nieuwe website.

Onze gebouwen moesten i.v.m. nieuwe begrotingsregels geherwaardeerd worden, waardoor er een extra “inkomenspost” is van € 96.000. Verder zijn we nog niet begonnen met de renovatie van Eben-Haëzer en gaat de verwarmings- en ventilatiekelder helaas niet door. Hiervoor was in de begroting al wel een grote uitgavepost meegenomen (€380.000).

De financiële situatie van de gemeente

De financiële situatie van de gemeente is de laatste jaren sterk verbeterd. Op dit moment zijn er voldoende middelen aanwezig om de vaste lasten te voldoen en onverwachte uitgaven op te vangen. Deze financiële situatie geeft de mogelijkheid dat twee predikanten onze gemeente kunnen dienen. Ook hebben we financiële middelen om een aanvang te maken voor de renovatie van Eben-Haëzer. Om dit volledig te financieren zullen we t.z.t weer en beroep op de gemeenteleden doen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de kerkelijke bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.