Menu Sluiten

ANBI Diaconie

Logo met ANBI logo.jpg

Evenals onze kerkelijke gemeente wordt de diaconie erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onderstaand tref je in het kader van de ANBI-transparantie de gegevens.

Deze gegevens bestaan uit algemene bereikbaarheidsgegevens, samenstelling bestuur, doelstelling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen en een verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Algemene gegevens (A)

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Kootwijk / Kootwijkerbroek
Telefoonnummer: 0342-412621
RSIN/Fiscaal nummer: 004421796
Website adres: pknkwb.nl
E-mail: diaconie@pknkwb.nl
Adres: Veluweweg 84
Postcode: 3774 BN
Plaats: Kootwijkerbroek
Postadres: Droserastraat 4
Postcode: 3776 NB
Plaats: STROE
KVK-nummer: 76428788

Over ons

De Hervormde Gemeente te Kootwijk / Kootwijkerbroek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.“

De classis

Onze gemeente behoort tot de protestantse classis Veluwe. Ten tijde van de vorming van de PKN heeft onze gemeente een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring ‘Verbonden met het gereformeerd belijden’ en de verklaring ‘Instemming met het convenant van Alblasserdam’. In deze verklaringen is vastgelegd dat we ons als gemeente gebonden weten aan het gereformeerde belijden en alles verwerpen wat dat belijden weerspreekt. Beide verklaringen zijn in het beleidsplan en de plaatselijke regeling opgenomen. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kootwijk/Kootwijkerbroek.

Samenstelling bestuur (B)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 6-9).

Doelstelling/visie (C)

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

Beleidsplan (D)

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link. Zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op onze website vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente en het beleidsplan College van Diakenen 2018-2022.

Enkele concrete zaken:
Als gevolg van de turbulentie in de wereldvrede verwacht de diaconie dat in de komende jaren een ruimer beroep op ondersteuning zal worden gedaan. In de verdeling van de gelden wordt rekening gehouden met de uitkomst van een gehouden enquête onder gemeenteleden.

Door de oorlogen komen veel vluchtelingen naar Europa en dus ook Nederland binnen. Als diaconie willen we vluchtelingen steunen, zowel binnen onze gemeente als daarbuiten De Nederlandse overheid is overgegaan naar een participatie maatschappij. Als diaconie geven we hier o.a. invulling aan door de inzet van de Diaconale Hulpdienst en het Diaconaal Netwerk van de gemeente Barneveld.

Beloningsbeleid (E)

De beloning van diakonale medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten (F)

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Als Diaconie ondersteunen wij regelmatig projecten die diaconale projecten van organisaties die passen binnen de signatuur van de gemeente.

Daarnaast springen wij in op actuele situaties.

Voorgenomen bestedingen (G)

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (H)

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.

Bekijk hier de jaarrekening: Kootwijk - Kootwijkerbroek HG DIA B2024 - verkort overzicht begroting - 29-02-2024 19_44_21 IMG

Bekijk (of download) hier de afbeelding in pdf formaat.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.