Menu Sluiten

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit is de nieuwe wetgeving over (de bescherming van) persoonsgegevens. Deze wetgeving geldt ook voor kerken omdat ook wij persoonsgegevens verwerken. Naast het ledenregistratiesysteem kan het gaan om foto’s op deze website, het versturen van e-mails naar gemeenteleden, het publiceren van informatie over iemand in de kerkbode of het beheren van personeelsgegevens. In dit artikel geven wij u wat meer informatie over de AVG en hoe wij daar als kerkelijke gemeente mee omgaan.

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij baseren ons op het Woord van God (de Bijbel) en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften. Gods Woord vormt de bron en de norm voor leer en leven. Het leven met en vanuit de Bijbel is de basis van het gemeentewerk. God heeft de gemeenteleden aan elkaar gegeven. Vanuit eenheid in geloof in Christus is er ruimte voor onderlinge verschillen. Leven tot eer van God en er zijn voor onze naaste. Die naaste is het gemeentelid naast je in de kerk, maar ook de mensen die niet naar de kerk gaan in Kootwijk of Kootwijkerbroek tot zelfs de onbekende vreemdeling uit het Verre Oosten.

In de kerkorde staat dat we geroepen zijn tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid op elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen en kunnen pastoraat of diaconale hulp ontvangen.

Het verwerken van persoonsgegevens van onze gemeenteleden is noodzakelijk om kerk te kunnen zijn en om daar gestalte aan te kunnen geven. Het lidmaatschap van onze kerk is geen formele schriftelijke overeenkomst, maar als lid bind je je wel aan onze kerkelijke gemeente. Wat dat betreft is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het kerklidmaatschap. Daar komt bij dat het ook noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij vinden dat kerken een taak van algemeen belang dienen, onder meer via het diaconaat en de zorg voor de medemens.

De belangrijkste reden waarom wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de kerk zoals dat hierboven kort is beschreven. Wij vinden het passend en logisch dat er tussen deze verschillende onderdelen van de kerk persoonsgegevens worden uitgewisseld. Dit past ook binnen het doel dat hierboven werd beschreven, hoe wij kerk willen zijn. Als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens van onze leden aan mensen buiten de kerk, dan staan wij dit niet toe. Op het moment dat hier toch een vraag over komt van buiten de kerk, zal er altijd toestemming van de betreffende gemeenteleden nodig zijn. Dit ligt overigens anders voor informatie die we uitwisselen met onze landelijke kerk, de PKN. Dat is toegestaan volgens de spelregels van de AVG.

Wat nu als je dit niet wilt?

Het kan voorkomen dat een gemeentelid het niet op prijs stelt dat er bepaalde gegevens van hem/haar worden verwerkt. De AVG benoemt allerlei rechten die je hebt. Denk bijvoorbeeld aan het recht op rectificatie van bepaalde gegevens of het recht op inzage. Voor iedereen binnen onze kerkelijke gemeente gelden deze rechten en wij zullen de betreffende verzoeken in behandeling nemen.

Zijn we klaar?

Zorgvuldigheid is dus het uitgangspunt. De bescherming van persoonsgegevens heeft onze aandacht. We denken verder na over wat dit betekent voor onze gemeente. We zijn dus nog niet klaar. Maar we willen ieder gemeentelid graag informeren zodat je je hier ook van bewust bent. We kunnen ons goed voorstellen dat je nog vragen hebt. Blijf er niet mee zitten. Mail je vragen naar secretaris-krm@pknkwb.nl