Menu Sluiten

Identiteit

Placeholder vloer bruin.webp

Onze Identiteit

Wie zijn wij?

De Hervormde Gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Als zodanig zijn we deelgenoot van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus en door Hem geroepen om een dienende en getuigende gemeente te zijn.

De Bijbel is daarbij de bron en norm van ons handelen. De kerk is er niet alleen voor zichzelf, maar ook om Gods heilvolle boodschap aan de wereld te verkondigen zodat het Koninkrijk van God mag groeien. Dit doen we door een dienende houding naar God en naar elkaar en met de ons geschonken gaven en talenten. In alles wat we doen, willen we ons laten leiden door de Heilige Geest.

Wat verlangen wij?

Ons verlangen is om te blijven groeien in lofprijzing, kennis, heiligheid en geloof in de drie-enige God. We zien verwachtingsvol en met verlangen uit naar de vervulling van al Gods beloften en naar de wederkomst van Jezus Christus. We willen met Hem en aan elkaar verbonden zijn en weten ons geroepen om in de wereld op te treden als Zijn getuigen. Dit willen we (onder andere) doen door het houden van erediensten waarbij Woord en Sacrament centraal staan, maar ook in evangelisatie- en zendingswerk en hulp aan naasten dichtbij en ver weg.

De Hervormde gemeente Kootwijk-Kootwijkerbroek vormt een eenheid in verscheidenheid. Dit vraagt een zorgvuldige omgang met de verschillen in geloofsbeleving en de wijze waarop we kerk willen zijn. Het is belangrijk om hierover samen respectvol in gesprek te gaan, luisterend naar het Woord van God en zoekend naar Zijn wil!

Onze missie kunnen we omschrijven als: ‘samen vieren, samen leren, samen zoeken naar het plan van onze Heer, omzien naar de ander (dichtbij of verder weg), samen dienen en samen getuigen van wie Christus voor ons is’. Dit alles gericht op Gods eer en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Hoe willen wij dat bereiken?

De gemeente is gevarieerd samengesteld wat betreft onder andere leeftijd, opleiding, traditie en geloofsbeleving. Omdat wij samen de gemeente van Christus vormen, houden wij rekening met elkaar en respecteren, waarderen en vertrouwen wij elkaar. Het is ons verlangen dat iedereen een relatie met God krijgt en zich geborgen mag weten in Christus.

Om gemeenteleden, jong en oud, te laten groeien in kennis van de Bijbel, is geloofsonderricht en geloofsoverdracht een belangrijk onderdeel van ons gemeenteleven. We willen iedereen binnen de gemeente actief op het spoor brengen van de Bijbel.

Geloofsgroei van (volwassen) gemeenteleden is belangrijk en daarvoor is onderricht, toerusting en het geloofsgesprek van wezenlijk belang. Als gemeente willen we voldoende gelegenheid creëren voor laagdrempelige ontmoetingen en het faciliteren van onderlinge hulp. Dit vraagt om aandacht voor elkaars zorgen, noden en blijdschap.

De geestelijke en stoffelijke gaven die God ons heeft geschonken, willen we ook delen met anderen dichtbij en verder weg. Dit doen we door het ondersteunen van zendelingen in binnen- en buitenland. Waar mogelijk werken we hierbij samen met andere christelijke geloofsgemeenschappen in onze omgeving. Naast getuigen, willen we oog hebben voor noden in de eigen gemeente en daarbuiten en zullen we hulp bieden waar dit nodig is, binnen de mogelijkheden die we hebben.