Nieuws uit de AK

Donderdag 13 juni kwam de AK weer samen. Na het stof van de tafels gepoetst te hebben, want verbouwen laat haar sporen na, konden we van start. We stonden allereerst stil bij een aantal “rust”-teksten in de Bijbel. God schenkt ons rust voor ziel en lichaam. Vinden we nog de tijd om die rust ook te nemen?
De volgende punten willen we met u en jou delen:
• Op 22 mei hebben we een goede ontmoeting gehad met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Kootwijk, onze “PKN buren” aldaar. We hebben een open en betrokken gesprek met elkaar gevoerd over “hoe we kerk in Kootwijk kunnen zijn” en hoe we de toekomst van de kerk zien in dit mooie maar kleine dorp. We spraken o.a. af om het kerkblad aan elkaar toe te sturen zodat we van elkaars activiteiten op de hoogte zijn en eventueel kunnen aanschuiven. En rondom de Stille Week willen we ook gaan samenwerken zoals we voorheen ook al deden met de Gereformeerde Kerk in Kootwijkerbroek.
• De onlangs gehouden thema-avond rondom het Heilig Avondmaal was een waardevolle avond van bezinning en bemoediging in het toeleven naar de Avondmaalsviering die daar anderhalve week later op volgde. We hopen het volgend jaar een vervolg te geven.
• We kwamen (via ds. Vroegindeweij) in contact met Timon Droogendijk uit Rhenen. Hij is (na de zomer) 2e jaars theologiestudent aan de CHE en komt stage in onze gemeente lopen.
• Na de zomer gaan we ook starten met de Marriage Course in onze gemeente. Bestemd voor gehuwden die al enige jaren geleden getrouwd zijn. Meer info volgt later.
• Binnen de AK maken we dankbaar gebruik van de vaardigheden van een tweetal dames die voor ons de notulen verzorgen. Dat zijn Gerrita van Middendorp als eerste notuliste en Janita van den Top als tweede notuliste. Janita heeft aangegeven hier mee te willen stoppen. Als AK hebben we haar bedankt voor haar inzet en punctualiteit.
• De jaarrekeningen 2023 van Diaconie en Kerkbeheer hebben we op hoofdlijnen besproken en vastgesteld. In het najaar krijgt u nog de gelegenheid om deze in te zien.
• We hebben ook wat nagedacht over een tweetal onderwerpen, waar we later nog op terugkomen. Dit betrof (1) de wijze waarop we aandacht geven aan gemeenteleden die overleden zijn in de week voorafgaand aan een zondag en (2) of we op enigerlei wijze invulling zouden moeten/kunnen geven aan een stukje nazorg rondom de eredienst.
Dit was de laatste vergadering voor de zomerperiode. Een periode van rust nemen en wellicht er op uit trekken. Dichtbij of verder weg. Laten we in deze periode ook de rust en het houvast bij God zoeken en voor elkaar blijven bidden.
Algemene Kerkenraad

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK