Nieuws uit de AK

Donderdag 8 februari jl. kwam de AK voor het eerst samen in 2024. Aan de hand van een schema voor de wekelijkse Torah lezing stonden we stil bij Exodus 23:5 ‘Wanneer u de ezel van iemand die u haat, onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen.’
Vijanden kunnen naast elkaar komen te staan i.p.v. tegenover elkaar. Alles wat daar voor nodig is, is een gedeeld probleem dat beide partijen alleen kunnen oplossen door samen te werken, en niet als ze het alleen proberen. Oftewel, ‘de wet van de te zwaar beladen ezel’ en een praktische benadering van ‘heb je vijanden lief’.
De volgende punten willen we met u en jou delen.
-Vanuit de wijken waren er enkele wisselingen in de afvaardiging naar de AK. Vervolgens hebben we ook de moderamina van de AK, diaconie en CvK benoemd en daarmee aan de kerkordelijke verplichtingen voldaan.
-Het preekbeurtenrooster wordt bewaakt en gevuld door Hans van Hunen (primus) en Bert Veldhuizen (secundus). Bert heeft het stokje nu overgedragen aan Gert Liefting.
-De commissie Vieringen verzorgt in onze gemeente de Kerstavondviering en de Vespers in de Stille Week. Deze commissie heeft gevraagd om toevoeging van een kerkenraadslid. Dick Blankespoor gaat dit oppakken.
-Reeds eerder is al besloten om in de Stille Week op ‘Witte Donderdag’ het Heilig Avondmaal te vieren. We hebben wat nagedacht over de wijze waarop dit gestalte kan krijgen. De commissie Vieringen, samen met ds. P. Vroegindeweij, gaat dit verder uitwerken. Nadere berichtgeving volgt.
-Vorig jaar is het beleidsplan vastgesteld. Een van de beleidsvoornemens daarin van de EC is het houden van een enquête in de gemeente. We hebben als AK wat meegedacht en binnenkort hoort u/jij hier meer over vanuit de EC.
-CvK deelt hun dankbaarheid met ons voor de goede betrokkenheid op de renovatie van Eben-Haëzer. Tegelijk is meer hulp in geld of vrijwilligerswerk van harte welkom. We bevelen het dan ook van harte aan.
-De begroting 2024 van de diaconie hebben we goedgekeurd.
-We hebben bloeiend jeugdwerk in onze gemeente. Daar zijn we dankbaar voor. Er zijn ook veel vrijwilligers nodig om dit draaiende te houden. Graag vragen we uw / jouw persoonlijke gebed daarvoor.
Algemene Kerkenraad

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK