Nieuws uit de AK

Donderdag 2 november jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we aan de hand van Romeinen 8:29-30 na over een veel voorkomende vraag in het pastoraat: ‘hoe weet ik of uitgekozen ben?’ Het begint echter met geloof. Vervolgens ga je zien dat God niet los laat wat Hij begon.
Vanuit de vergadering willen we graag een aantal punten met u delen:
- We hebben teruggeblikt op de openluchtdiensten. Dit jaar moesten we vanwege de weersomstandigheden helaas een paar diensten annuleren. De diensten die wel gehouden zijn werden redelijk tot goed bezocht. We zijn dankbaar voor de energie die een enthousiaste groep gemeenteleden erin steekt.
- Na bezinning binnen de kerkenraad en raadpleging van de gemeente hebben we inmiddels een paar keer het Heilig Avondmaal gevierd met enkele veranderingen. De verschillende aspecten zijn besproken en worden als positief en tot eer van God ervaren. We willen het dan ook in deze lijn voortzetten. Volgend jaar willen we een keer een gespreksavond beleggen over de viering van het Heilig Avondmaal. Niet alleen voor ‘vaste deelnemers’, maar juist ook voor ‘zoekers’. Samen in geloof zoeken en spreken over de betekenis van het H.A. voor het geloof in God.
- Hoewel sommigen het vroegere kindermoment in de kerk missen, wordt de nieuwe opzet van de Bijbelklas voor kinderen t/m groep 4 van de basisschool als positief ervaren. Het verlaten van de kerk en terugkomen in de kerk verloopt soepel en de leiding ervaart in de verschillende groepen een grote(re) betrokkenheid van de kinderen op het onderwerp.
- We hebben gesproken over geloofsopvoeding. Een veelzijdig en soms lastig onderwerp in een tijd waarin veel op ons afkomt. Samen met Wilmieke Top is vanuit het jeugdwerk een plan gemaakt hoe we u en jou als gemeentelid daarin kunnen faciliteren. Maak er gebruik van! Nadere berichtgeving volgt.
- In het kader van ‘Veilige Kerk’ hebben we gesproken over de ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG). In de maatschappij is zo’n verklaring bij diverse beroepsgroepen verplicht, met name daar waar met kwetsbare doelgroepen wordt gewerkt. Ook de synode van onze kerk adviseert deze verklaring te gebruiken in de plaatselijke gemeenten en de verwachting is dat de VOG zelfs verplicht gesteld gaat worden. Hoewel er best het nodige valt af te dingen op de VOG, zien we als kerkenraad toch vooral ook het positieve effect ervan en willen we de besluiten van de synode hierin volgen. Daartoe gaat de commissie ‘Veilige Kerk’ voorbereidingen treffen, om t.z.t. tot soepele invoering te kunnen komen als de synode daartoe een besluit genomen heeft. Meer hierover op de gemeenteavond van 23 november. Algemene Kerkenraad

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK