Nieuws uit de AK

Donderdag 14 september jl. kwam de AK weer samen. In de vergaderopening dachten we aan de hand van Markus 10:13-16 en een artikel uit de Waarheidsvriend na over de vele facetten van het jeugdwerk. Denk daarbij aan: leren in de gemeente, geloofsopvoeding, in verbinding staan met jongeren, digitale samenleving, Bijbellezen en eredienst. We hebben daarin een grote verantwoordelijkheid en we zijn dankbaar voor de ondersteuning die de HGJB ons daarbij geeft. Vanuit de vergadering willen we graag een aantal punten met u delen:
- We leven mee met ds. Visser nu hij een gecombineerd beroep naar 2 gemeenten heeft ontvangen. Onrust in de pastorie en ook onrust in onze gemeente waaruit blijkt dat er nog een 3e beroep loopt, namelijk van onze gemeente… We wensen ds. Visser en zijn gezin wijsheid van/door Gods Geest toe om de goede beslissing te maken.
- We hebben enige tijd geleden een commissie ‘Veilige Kerk’ in het leven geroepen. Want dat willen we graag zijn, een veilige kerk voor iedereen. Deze commissie was te gast en liet ons aan de hand van wat casuïstiek zien welke risico’s er mogelijk kunnen zijn in het kerkenwerk. Meer nog dan de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen is preventie en voorlichting belangrijk. Op de gemeenteavond zullen zij er meer over vertellen.
- Later op de avond was Wilmieke Top bij ons te gast. Hoewel Wilmieke feitelijk stage loopt in onze gemeente vanwege haar opleiding aan de CHE, is ze inmiddels vooral een bekend gezicht als kerkelijk werker. In samenspraak met onze predikanten is ze o.a. betrokken bij catechese, doopkring en geloofsopvoeding. We spraken met elkaar over de zorgen die er zijn, maar tegelijk zien we ook mooie dingen gebeuren. We zijn dankbaar voor haar bijdrage hierin.
- Door wijzigingen in de kerkorde, sluiten onze plaatselijke regelingen daar niet meer op aan. We hebben dit weer in lijn met elkaar gebracht en op de vergadering de plaatselijke regeling van de AK vastgesteld. Beide wijkkerkenraden doen dat vervolgens ook in hun eigen vergadering. Op de gemeenteavond krijgt u de gelegenheid om er op te reageren, waarna ze in de volgende vergaderingen definitief vastgesteld kunnen worden.
- Als het goed is staat het al in uw en jouw agenda: 23 november gemeenteavond. Nadere aankondiging volgt nog, maar in elk geval zullen beleidsplan, plaatselijke regeling en ‘Veilige Kerk’ op de agenda staan.
Algemene Kerkenraad