Nieuws uit de AK

Donderdag 30 november jl. kwam de AK weer samen. Aan het begin van de Adventstijd stonden we stil bij Daniël 2: 31-45. Daniël is in Babel en de tempel is verwoest. Het Koninkrijk van God lijkt verder weg dan ooit. En dan krijgt Daniël een droom. De steen van Gods Koninkrijk gaat rollen en raakt mensen aan. Dat is Advent, ook in 2023.
Het eerste uur hadden we de classispredikant, dr. W.G. van Iperen in ons midden. We hebben gesproken over de betekenis van je roeping tot het ambt. Hoe beleef je dat? Wordt het ook met elkaar gedeeld? Ervaar je nabijheid van de levende God? Brengt ambtsdrager zijn ook pijn en moeite met zich mee? En hoe staan we als gemeente in de samenleving? We kijken terug op een open en waardevol gesprek met elkaar.
Vervolgens hebben we nog een tijdje vergaderd en willen we nog een paar punten met u en jou delen:
- We kijken terug op een goede gemeente-avond op 23 november jl. Via de digitale kerkbode zullen we binnenkort nog verslag doen. Bent u / jij daarop nog niet geabonneerd, doe het dan nu via nieuwsbrief@pknkwb.nl .
- Na raadpleging van de gemeente hebben we het beleidsplan 2024-2027 definitief vastgesteld. Daar is een diepgaand en uitgebreid proces aan vooraf gegaan. Een ieder die daar zijn of haar steentje aan bijgedragen heeft: hartelijk dank. Het is de bedoeling om regelmatig onderwerpen uit het beleidsplan te agenderen om te doordenken. Zo willen we het een levend document laten zijn dat, met de Bijbel voorop, hopelijk voortdurend zal bijdragen aan gemeente van Christus zijn.
In de vorige AK vergadering is de plaatselijke regeling enigszins gewijzigd en vastgesteld. De gemeenteavond gaf geen aanleiding om nadere aanpassingen door te voeren.
Algemene Kerkenraad

AK
Gert van de Berg.png

Gert van den Berg

Voorzitter AK